Regulamentul Concursului

 “Rafinament de Colecție by Mionetto!”

Perioada Concursului: 

1 noiembrie 2022– 15 ianuarie 2023

pentru persoane fizice 

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Concursul “Rafinament de Colecție by Mionetto!” este initiat de societatea Angelli Spumante & Aperitive S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 341-359, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14470/29.07.1994, CIF RO59990740, detinatoarea brandului ’’Mionetto’’ (denumita în continuare “Beneficiar”) iar societatea MSA FULL SERVICE SRL cu sediul in Cluj-Napoca, strada Constantin Brancusi nr. 106, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J 12/939/2011, CUI 28328645 (denumita în continuare  ”Organizator”)  a fost desemnata de catre Beneficiar sa organizeze si sa fie  responsabila de desfasurarea in conditii legale a Concursului, inclusiv de acordarea premiilor aferente – in termenele si conditiile indicate in prezentul Regulament.
 2. Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament, obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce prezentului regulament modificari care apar necesare pe durata desfasurarii concursului, asigurand egalitate de tratament tuturor participantilor. 
 3. Totodata, Organizatorul are dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia. 
 4. În vederea desemnarii Castigatorilor, Organizatorul va colecta urmatoarele date cu caracter personal ale Participantilor: nume si prenume, link către pagina lui de Instagram. Organizatorul va asigura selectarea Castigatorilor, va expedia/preda premiile Castigatorilor si va face toate demersurile necesare pentru organizarea si desfasurarea in conditii optime a Concursului.
 5. Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si exprimararea acordul  Participantilor asupra termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

    (6)   Regulamentul de participare/desfasurare a Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui Participant, in acest scop acesta se gaseste integral afisat pe pe pagina de site-ul mionetto.ro

Art.  2. TEMEIUL LEGAL

 1. Concursul ”Rafinament de Colecție by Mionetto!!”  este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
 2. Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, numai în scopul si pentru desemnarea castigatorilor premiilor oferite şi cu respectarea Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare ”Regulamentul”)

Art.   3. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

 1. Concursul se va desfasura in 1 noiembrie 2022  – 15 ianuarie 2023.
 2. Concursul va fi organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament. 

Art.  4. DREPT DE PARTICIPARE    

 1. La acest Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliul in Romania, care au împlinit vârsta de 18 ani anterior datei de incepere a  Concursului. 
 2. Nu pot participa la acest Concurs, direct sau prin interpusi, angajatii, membrii organelor de conducere si colaboratorii persoane fizice ai Organizatorului, orice persoana fizica implicată în mod direct sau indirect in organizarea si desfasurarea Concursului, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora), precum si persoanele care detin participatii in cadrul societatii Organizatoare sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.
 3. Un Participant la Concurs, persoana fizica, este identificat prin contul de Instagram. 

Art.  5. MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. Participantul are dreptul de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
  2. Participantul a  respectat procedura de înscriere descrisă mai jos; 
  3. a împlinit vârsta de 18 ani.

Înscrierea se va face exclusiv în interiorul perioadei Concursului care incepe in data de 1 noiembrie 2022 (ora 00:00:01) și până cel mai târziu la data de  15 ianuarie 2023 (ora 23:59:59).  

 1. Pe pagina de Instagram, în postare cu concursul, există o descriere scurtă a pașilor de înscriere.
 2. Dacă Participantul dorește să afle mai multe detalii despre Concurs înainte să se înscrie poate să studieze Regulamentul Concursului pe site-ul mionetto.ro.
 3. După studierea Regulamentului de participare la Concurs, orice Participant care dorește sa se înscrie trebuie să îndeplinească cerința descrisă și în postarea cu concursul. Participantul va trebui să tag-uiască într-un comentariu o persoană dragă și să urmărească (să dea follow) pagina de Instagram Mionetto România https://www.instagram.com/mionetto_prosecco_romania/ (@mionetto_prosecco_romania). 
 4. Participantul are dreptul să participe cu mai multe înscrieri, condiția fiind ca în fiecare comentariu să tag-uiască o altă persoană. De asemenea, participantul poate să se înscrie săptămânal, dar are dreptul la un singur premiu de-a lungul campaniei).
 5. Prin înscrierea în Concurs Participantii isi exprima liber consimtamantul pentru colectarea datelor personale în scopul desemnarii castigatorilor.
 6. Toate informațiile completate în formular vor fi automat prelucrate si introduse într-o bază de date a Organizatorului.   

Art. 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 1. Premiile săptămânale constă din pachete speciale: Mionetto EDITIONE FESTIVA. Pachetul conține 3 sticle de ediția specială și produse specifice perioadei de iarnă.
 2. Un participant are dreptul la un singur premiu săptămânal.
 3. Pentru extragerea câștigătorilor, Organizatorul va utiliza aplicația online www.random.org sau orice alta aplicaţie similară pe care Organizatorul o va aprecia ca fiind potrivită la momentul selectarii castigatorilor. 
 4. Rezultatul oferit de aplicatia www.random.org sau commentpicker.com se va comunica pe site-ul mionetto.ro
 5. Organizatorul va contacta câștigătorii prin mesaj direct pe Instagram sau după caz prin comentariu la comentariul său.
 6. Dacă din motive care nu țin de Organizator, în termen de 7 zile de la trimiterea mesajului pentru contactarea căștigătorului, Organizatorul nu primește răspuns de la Castigator, Organizatorul își menține dreptul de extrage un nou câștigător pentru săptămâna respectivă. Castigatorul respectiv pierde dreptul la premiul castigat fără ca Organizatorul sa suporte vreo consecință.
 7. Ulterior validării poziției de Castigator, Organizatorul va transmite pe propria cheltuială premiile câștigătorilor prin curier de catre Organizator. AWB-ul pe care este înscris clar premiul castigat constituie dovada predarii, respectiv primirii premiilor. 
 8. Castigatorii sunt obligați să-și prezinte Cartea de Identitate in original. Numai sub condiția îndeplinirii a acestei obligații, Castigatorii sunt indreptatiti sa primească premiul de la curier. 
 9. Premiile care nu au putut fi acordate din cauza faptului ca respectivii castigatori nu au putut fi validati din motive independente de Organizator se vor anula, indiferent de tipul premiului.
 10. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii au furnizat date sau informații incorecte. 
 11. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care din cauza curierului premiile se deteriorează. 
 12. Un Participant poate să participe în fiecare săptămână a concursului, dar are dreptul la un singur premiu săptămânal. 
 13. Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor și nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, in niciun fel. 

Art.  7. PREMIILE OFERITE

Premiile concursului constau în premii săptămânale conform tabelului de mai jos:

Natura premiului 

Cantitate totala[buc]

Valoare unitara (TVA inclus) [RON]

Total valoare neta ( TVA inclus) [RON]

Acordate in perioada

Premiu săptămânal

11

500

5500

1 noiembrie 2022 – 15 ianuarie 2023

 

 1. Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 5500 RON (TVA inclus ).
 2. În cazul refuzului vreunui Castigator de a beneficia de premiu sau în cazul imposibilitatii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul având dreptul fără a fi însă obligat sa desemneze un alt Castigator.                                                                       

Art.  8 LITIGII

 1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 2. Orice contestație formulată de un participant va fi luată în considerare pana la data de 20 ianuarie 2023, la adresa de email concurs@msa.ro. Orice contestatii sosite ulterior  acestei date nu vor fi luate in considerare.

 
Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

 1. În cazul Castigatorilor persoane fizice, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de către Câstigatori în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului

Art. 10. PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. Datele cu caracter personal ale Participantilor la prezentul Concurs vor fi prelucrate / folosite numai în scopul prezentului Concurs şi cu respectarea Regulamentului.
 2. Scopul si temeiul juridic al prelucrării datelor: Se realizeaza activități de prelucrare a datelor întemeiate pe executarea si respectarea Regulamentului, in scopul desemnarii castigatorilor si inmanarii premiilor castigate;  Participantii la Concurs sunt de acord în mod expres cu prelucrarea in orice modalitate a datelor cu caracter personal, cu pastrarea (stocarea) acestor pana la încheierea concursului și, in cazuri exceptionale, cand sunt formulate contestații împotriva modului de desfășurare a Concursului, până la clarificarea/soluționarea diferendului. 
 3. Participantii la prezentul Concurs sunt de acord cu dezvaluirea datelor personale catre terti prin afisarea numelui /prenumelui si localitatii in care locuiesc. In cazul in care, ca urmare a tragerii la sorti, un participant este desemnat castigator al unui premiu oferit in cadrul Concursului acesta este de acord cu dezvaluirea datelor cu caracter personale oferite in vederea participarii la Concurs.
 4. Dupa incheierea Concursului (inclusiv expirarea termenului de contestatie), Organizatorul va lua toate masurile necesare in vederea distrugerii /stergerii datelor persoanele colectate pe durata Concursului.
 5. Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au conform Regulamentului, următoarele drepturi: 
  1. dreptul de acces la date (art.15 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, confirmarea ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal si in caz afirmativ, acces la datele respective si la informațiile aferente, potrivit legii ; 
  2. dreptul la rectificare  (art.16 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obține de la Organizator fara intarzieri nejustificate rectificarea, si sau actualizarea, completarea datelor inexacte sau incomplete 
  3. dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, din motive legate de situația particulară ; Organizatorul nu va mai prelucra datele Dvs. Cu excepția cazului in care demonstrează ca are legitime care justifica prelucrarea sau ca scopul este valorificarea unui drept in instanță.
  4. dreptul la ștergerea datelor (”de a fi uitat ”) : dreptul de a obtine din partea Organizatorului ștergerea datelor in situatiile expres prevazute de lege  (art.17 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine stergerea in unul din urmatoarele cazuri: a) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ; b) va opuneti prelucrarii datelor care va privesc si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea ; c) datele au fost prelucrate ilegal, d) datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului ; e) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constataream exercitarea sau apărarea unui drept in instanta si sau in alte cazuri pevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea excepțiilor prevazute de lege
  5. Dreptul la restrictionarea datelor (art. 18 din Regulament) : dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele conditii : a) daca contestati exactitatea datelor care sunt in posesia Operatorului, b) daca prelucrarea este ilegala, d) operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii, dar Dvs ni le solicitați pentru valorificarea unui drept in instanta ; e) daca va opuneti prelucrării datelor, restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile Operatorului prevaleaza asupra drepturilor Dvs.
  6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, pe care le prelucram pentru executarea regulamentului si pe care le conservam intr-un format electronic
 6. La cererea oricarui participant Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa de email concurs@msa.ro in atentia „Departamentului Consumatori”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 7. Pe toata durata desfasurarii Concursului, Organizatorul va lua masurile necesare corespunzatoare in vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, conform Regulamentului.
 8. Toate informațiile oferite de Participanti vor fi folosite de catre Organizator strict pentru această campanie și nu și pentru alte activități de marketing.

Art. 11. INCETAREA CONCURSULUI

 1. Prezentul Concurs inceteaza de regula la data desemnarii ultimului câștigător unui premiu săptămânal.
 2. Prezentul Concurs poate inceta si inainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora ori caz fortuit conform legislatiei in vigoare, ori prin decizia Organizatorului in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei promotionale sa presupuna suplimentarea bugetului alocat acestei campanii ori in cazul aparitiei situatiei de insolvabilitate a Organizatorului.
 3. In orice situatie in care o situatie de forta majora ori caz fortuit, impiedica, intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor sale pentru toata perioada in care indeplinirea va fi impiedicata ori intarziata de forta majorat.
 4. In toate situatiile de incetare a Concursului inainte de termenul stabilit prin decizia Organizatorului, acesta este exonerat de orice raspundere ce decurge din nerespectarea Regulamentului. 
 5. Sunt asimilate cazului fortuit, fara ca exemplele sa fie limitative: deficiente ale sistemului de operare, interventia unei autoritati care a dispus masuri de sistarea a Concursului, restrictionarea de catre Beneficiar a accesului Organizatorului la site-ului mionetto.ro.

Art. 12. EXONERARE RASPUNDERE ORGANIZATOR

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. Inscrierile care nu au fost trimise in perioada 1 noiembrie 2022 – 15 ianuarie 2022. Nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament;
  2. Mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator
  3. Viciile de fabricatie ascunse ale premiilor acordate in cadrul campaniei
  4. Eventualele erori de soft al aplicatiei www.random.org, sau al sistemului agreat de selectie a castigatorilor

Cluj-Napoca, 27.10.2022

Reprezentant Organizator,

MSA FULL SERVICE SRL prin administrator

Razvan Crisan