Regulamentul Concursului

 “ Rafinament de colecție (by Mionetto)”

 

Perioada Concursului: 01.11.2021 – 15.01.2022

pentru persoane fizice

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Concursul “Rafinament de colecție (by Mionetto)” este initiat de societatea Angelli Spumante & Aperitive S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 341-359, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14470/29.07.1994, CIF RO59990740, detinatoarea brandului ’’Angelli’’ (denumita în continuare “Beneficiar”) iar societatea MSA FULL SERVICE SRL cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J 12/939/2011, CUI 28328645 (denumita în continuare ”Organizator”)  a fost desemnata de catre Beneficiar sa organizeze si sa fie  responsabila de desfasurarea in conditii legale a Concursului, inclusiv de acordarea premiilor aferente – in termenele si conditiile indicate in prezentul Regulament.
 • Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament, obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce prezentului regulament modificari care apar necesare pe durata desfasurarii concursului, asigurand egalitate de tratament tuturor participantilor.
 • Totodata, Organizatorul are dreptul de a modifica perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia.
 • Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si exprimararea acordul Participantilor asupra termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 • Regulamentul de participare/desfasurare a Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui Participant, in acest scop acesta se gaseste integral afisat pe mionetto.ro/.

Art.  2. TEMEIUL LEGAL

 • Concursul “Rafinament de colecție (by Mionetto) este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
 • Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, numai în scopul si pentru desemnarea castigatorilor premiilor oferite şi cu respectarea Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare ”Regulamentul”)

Art.   3. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

 • Concursul se va desfasura in 1 noiembrie 2021 – 15 ianuarie 2022. Concursul va fi organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament. 

Art.  4. DREPT DE PARTICIPARE   

 • La acest Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliul in Romania, care au împlinit vârsta de 18 ani anterior datei de incepere a
 • Nu pot participa la acest Concurs, direct sau prin interpusi, angajatii, membrii organelor de conducere si colaboratorii persoane fizice ai Organizatorului, orice persoana fizica implicata in mod direct sau indirect in organizarea si desfasurarea Concursului, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora), precum si persoanele care detin participatii in cadrul societatii Organizatoare sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.
 • Un Participant la Concurs, persoana fizica, este identificat dupa urmatoarele contul de Instagram.

Art.  5. MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

 • Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  1. Participantul are dreptul de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
  2. Participantul a respectat procedura de inscriere descrisa mai jos;
  3. a implinit varsta de 18 ani.

Înscrierea se va face exclusiv in interiorul perioadei Concursului care incepe in data de 1 noiembrie 2021 (ora 00:00:01) si pana cel mai tarziu la data de 15 ianuarie 2022 (ora 23:59:59).”.

 • Pe pagina de Instagram există o descriere scurtă a pașilor de înscriere.
 • Dacă Participantul dorește să afle mai multe detalii despre Concurs înainte să se înscrie poate să studieze Regulamentul Concursului pe pagina mionetto.ro.
 • După studierea Regulamentului de participare la Concurs, orice Participant care doreste sa se inscrie poate intra pe pagina com/mionettoproseccoro unde va găsi o postare care conține pașii de înscriere.  Participantul trebuie să dea Follow la pagina de Instagram instagram.com/mionettoproseccoro și să tag-uiască o persoană care are savura un Mionetto.
 • Prin inscrierea in Concurs Participantii isi exprima liber consimtamantul pentru colectarea datelor personale in scopul desemnarii castigatorilor.
 • Toate informațiile completate in formular vor fi automat prelucrate si introduse într-o bază de date a Organizatorului.

Art. 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 • Pentru extragerea câștigătorilor, Organizatorul va utiliza aplicația online random.org sau orice alta aplicaţie similara pe care Organizatorul o va aprecia ca fiind potrivita la momentul selectarii castigatorilor.
 • Rezultatul oferit de aplicatia random.org se va comunica pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/mionettoproseccoro și pe site-ul mionetto.ro.
 • Organizatorul va contacta câștigătorii prin mesaj direct pe Instagram.
 • Daca din motive care nu țin de Organizator, in termen de 48 h, Organizatorul nu reuseste sa contacteze sau nu este contactat de catre un Castigator, Castigatorul respectiv pierde dreptul la premiul castigat fara ca Organizatorul sa suporte vreo consecinta.
 • Ulterior validarii pozitiei de Castigator, Organizatorul va transmite pe propria cheltuiala premiile castigatorilor prin curier de catre Organizator. AWB-ul pe care este inscris clar premiul castigat constituie dovada predarii, respectiv primirii premiilor.
 • Castigatorii sunt obligati sa-si prezinte Cartea de Identitate in original. Numai sub conditia indeplinirii a acestei obligatii, Castigatorii sunt indreptatiti sa primeasca premiul de la curier.
 • Premiile care nu au putut fi acordate din cauza faptului ca respectivii castigatori nu au putut fi validati din motive independente de Organizator se vor anula, indiferent de tipul premiului.
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii au furnizat date sau informatii incorecte.
 • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care din cauza curierului premiile se deteriorează.
 • Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, in niciun fel.

Art.  7. PREMIILE OFERITE

 • Premiile concursului constau în premii saptamanale conform tabelului de mai jos:

 

Natura premiului

Cantitate totala[buc]

Valoare unitara (TVA inclus) [RON]

Total valoare neta ( TVA inclus) [RON]

Acordate in perioada

Pachet cutie lemn cu trei produse Mionetto super-premium, ediție specială, limitată

11

600

6600

1 noiembrie 2021 – 15 ianuarie 2022

 

 • Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 6600 lei (TVA inclus ).
 • In cazul refuzului vreunui Castigator de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul avand dreptul fara a fi insa obligat sa desemneze un alt Castigator.                                                               

Art.  8 LITIGII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 • Orice contestatie formulata de un participant va fi luata in considerare pana la data de 20 ianuarie 2022, la adresa de email concurs@msa.ro. Orice contestatii sosite ulterior acestei date nu vor fi luate in considerare.

 


Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

 

 • In cazul Castigatorilor persoane fizice, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.

 


Art. 10. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

 • Datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs vor fi prelucrate / folosite numai în scopul prezentului Concurs şi cu respectarea Regulamentului.
 • Scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor: Se realizeaza activitati de prelucrare a datelor intemeiate pe executarea si respectarea Regulamentului, in scopul desemnarii castigatorilor si inmanarii premiilor castigate; Participantii la Concurs sunt de acord in mod expres cu prelucrarea in orice modalitate a datelor cu caracter personal, cu pastrarea (stocarea) acestor pana la incheierea concursului prin desemnarea Castigatorului Marelui Premiu si, in cazuri exceptionale, cand sunt formulate contestatii impotriva modului de desfasurare a Concursului, pana la clarificarea/solutionarea diferendului.
 • Participantii la prezentul Concurs sunt de acord cu dezvaluirea datelor personale catre terti prin afisarea numelui /prenumelui si localitatii in care locuiesc. In cazul in care, ca urmare a tragerii la sorti, un participant este desemnat castigator al unui premiu oferit in cadrul Concursului acesta este de acord cu dezvaluirea datelor cu caracter personale oferite in vederea participarii la Concurs.
 • Dupa incheierea Concursului (inclusiv expirarea termenului de contestatie), Organizatorul va lua toate masurile necesare in vederea distrugerii /stergerii datelor persoanele colectate pe durata Concursului.
 • Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au conform Regulamentului, urmatoarele drepturi:
  1. dreptul de acces la date (art.15 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, confirmarea ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal si in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile aferente, potrivit legii ;
  2. dreptul la rectificare (art.16 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator fara intarzieri nejustificate rectificarea, si sau actualizarea, completarea datelor inexacte sau incomplete
  3. dreptul de opozitie (art. 21 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, din motive legate de situatia particulara ; Organizatorul nu va mai prelucra datele Dvs. Cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are legitime care justifica prelucrarea sau ca scopul este valorificarea unui drept in instanta.
  4. dreptul la stergerea datelor (”de a fi uitat ”) : dreptul de a obtine din partea Organizatorului stergerea datelor in situatiile expres prevazute de lege (art.17 din Regulament) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine stergerea in unul din urmatoarele cazuri: a) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ; b) va opuneti prelucrarii datelor care va privesc si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea ; c) datele au fost prelucrate ilegal, d) datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului ; e) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constataream exercitarea sau apararea unui drept in instanta si sau in alte cazuri pevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege
  5. Dreptul la restrictionarea datelor (art. 18 din Regulament) : dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele conditii : a) daca contestati exactitatea datelor care sunt in posesia Operatorului, b) daca prelucrarea este ilegala, d) operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii, dar Dvs ni le solicitatipentru valorificarea unui drept in instanta ; e) daca va opuneti prelucrarii datelor, restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile Operatoruui prevaleaza asupra drepturilor Dvs
  6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament): dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, pe care le prelucram pentru executarea regulamentului si pe care le conservam intr-un format electronic
 • La cererea oricarui participant Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa de email concurs@msa.ro in atentia „Departamentului Consumatori”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 • Pe toata durata desfasurarii Concursului, Organizatorul va lua masurile necesare corespunzatoare in vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, conform Regulamentului.
 • Toate informațiile oferite de Participanti vor fi folosite de catre Organizator strict pentru această campanie și nu și pentru alte activități de marketing.

Art. 11. INCETAREA CONCURSULUI

 • Prezentul Concurs inceteaza de regula la data desemnarii ultimului castigator.
 • Prezentul Concurs poate inceta si inainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora ori caz fortuit conform legislatiei in vigoare, ori prin decizia Organizatorului in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei promotionale sa presupuna suplimentarea bugetului alocat acestei campanii ori in cazul aparitiei situatiei de insolvabilitate a Organizatorului.
 • In orice situatie in care o situatie de forta majora ori caz fortuit, impiedica, intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor sale pentru toata perioada in care indeplinirea va fi impiedicata ori intarziata de forta majorat.
 • In toate situatiile de incetare a Concursului inainte de termenul stabilit prin decizia Organizatorului, acesta este exonerat de orice raspundere ce decurge din nerespectarea Regulamentului.
 • Sunt asimilate cazului fortuit, fara ca exemplele sa fie limitative: deficiente ale sistemului de operare, interventia unei autoritati care a dispus masuri de sistarea a Concursului, restrictionarea de catre Beneficiar a accesului Organizatorului la site-ului mionetto.ro

Art. 12. EXONERARE RASPUNDERE ORGANIZATOR

 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
  1. Inscrierile care nu au fost trimise in perioada 1 noiembrie 2021-15 ianuarie 2022. Nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament;
  2. Mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator
  3. Viciile de fabricatie ascunse ale premiilor acordate in cadrul campaniei
  4. Eventualele erori de soft al aplicatiei random.org, sau al sistemului agreat de selectie a castigatorilor

Cluj-Napoca, 23.10.2021

Reprezentant Organizator,

MSA FULL SERVICE SRL prin

 1. administrator

Razvan Crisan